Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

NACE Rev2 code: M.69.20

This class includes:

Exclusions

This class excludes:

Top categories

Categories in the same level

M.69.20: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

Change language

BG: Счетоводни и одиторски дейности; данъчни консултации
CZ: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
DA: Bogføring og revision; skatterådgivning
DE: Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
EE: Arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; maksualane nõustamine
EL: Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών
EN: Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy
ES: Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
FI: Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta
FR: Activités comptables
HR: Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje
HU: Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
IT: Contabilità, , controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale
LT: Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
LV: Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos
MT: Kontabilità, żamma tal-kontijiet u verifika; konsulenza dwar taxxa
NL: Accountants, boekhouders en belastingconsulenten
NO: Regnskap, revisjon og skatterådgivning
PL: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
PT: Actividades de contabilidade e auditoria; consultoria fiscal
RO: Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
RU: Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по налогообложению
SK: Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
SV: Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
TR: Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği